Tədqiqatlar

                        
                           

                        Iqlim dəyişməsinin modelləşdirilməsi
Layihənin əsas məqsədi:  iqlim dəyişikliyini poqnozlaşdıran məktəblilər və tələbələr üçün modellərin tərtibi.İqlim dəyişikliyi ilə bağlı müasir araşdırmalara əsaslanan və məktəblərdə istifadə oluna biləcək iqlim dəyişikliyi modellərinin yaradılmasıdır.

Bu tərtib etdiyimiz model temperaturun üç qazın (CO2, CH4 və N2O) konsentrasiyasından asılılığını göstərir.Bu model Dr. Rəvan Əhmədov ilə əməkdaşlıq nəticəsində hazırlanıb.Model üçün istifadə olunan formullar eksperimental nəticələrin əsasında tapılıb.
Modelleri yaradarkən istifadə etdiyimiz düstürlar:
F(CO2)= 5.35*ln(X/180) ppm
F(CH4)=0.9*ln(X/800) ppb
F(N2O)=0.75*ln(X/275) ppb                                                                                                                                                                                    


                                       CO2-nın konsentrasiyasının illər üzrə dəyişməsi:

CO2, ppmv

180

200

220

240

260

270

290

310

330

360

380

İl

1750

1780

1800

1820

1850

1880

1910

1940

1960

1980

2010

T, K

0

0.4

0.8

1.2

1.5

1.7

2

2.3

2.5

3

3.1
                                                   Layihemiz haqqında videolar
ċ
TemperaturunCH4konsentrasiyasındanasılılığı.rar
(223k)
Aygun Azizova,
Apr 6, 2011, 8:46 AM
ċ
TemperaturunCO2konstenrasiyasındanasılılığı.rar
(226k)
Aygun Azizova,
Apr 6, 2011, 8:44 AM
ċ
TemperaturunN2O-nunkonsentrasiyasındanasılılığı.rar
(226k)
Aygun Azizova,
Apr 6, 2011, 10:25 AM
ċ
Temperaturunalbedo,udulmayanenerjininhissəsindən,günəşkonstantındanasılılığı.rar
(225k)
Aygun Azizova,
Apr 6, 2011, 8:41 AM
ċ
Temperaturunüçqazınkonsentrasiyasındanasılılığı.rar
(219k)
Aygun Azizova,
Apr 6, 2011, 10:27 AM
ċ
UdulmayanenrjininhissənsininCO2-nınkonsentrasiyasındadanasılılığı.rar
(223k)
Aygun Azizova,
Apr 6, 2011, 10:30 AM
Comments