Plan

Modelləşdirmə:
-Giriş
-Sadə Modelin Qurulması
-Model 1(Temperaturun dəyişməsinin günəş enerjisindən aslılığı)
-Model 2(Temperaturun dəyişməsinin albedo, günəş enerjisindən, udlmayan enerji hissəsindən aslılığı)
-Model 3(Udulmayan enerji hissəsinin CO2 konsentrasiyasından aslılığı)   
-Real şərtlər üzərində qrafiklərin qurulması
-Müzakirə
1. Ədəbiyyatın toplanması, öyrenilmesi ve analizi
- Iqlim deyişikliyi nedir?
- Iqlim deyişikliyine tesir eden faktorlar
- Iqlim deyişikliyi hesablamaları, əsas parametrlər, formullar ve s: yerin orta temperaturu, yerin radiusu, stefan-boltzman qanunu, solar sabit.
- CO2 ve başqa qazların iqlim deyişikliyinde rolu
 
2. Modelin qurulması
- Modelin qurulması üçün istifadə olunacaq əsas formulun teyini. Bir neçe variant təklif edə bilərsiz, axtarıb ədəbiyyatdan tapa bilersiz.
- Formulun Microsoft Excelde tətbiq etmekle modelin hazırlanması.
 
3. Modelin tətbiqi
- Modelin süni sistemlərə tətbiqi
- Modelin kömeyi ilə elmi sualları cavablandIrmaq
- Modelin təbii sistemlərə tətbiqi ve proqnozların verilməsi
 
4. Iqlim deyişikliyinin qarşısını almaq uçun təkliflər.
- Qazların havaya axınının nəzərə alınması
- Proqnozlar
 
 

Comments